A Piarista Rend hitvallása és küldetésnyilatkozata

Hitvallás (Credo)

Mi, piarista szerzetesek Isten Anyjának szegényei vagyunk;
közösségbe gyűltünk
az Atya hívására, Krisztus nevében és a Szentlélek vezetésével;
Kalazanciushoz híven
megindulva halljuk a gyermekek és fiatalok sokaságának kiáltását.

Megvalljuk Jézus Krisztusba vetett hitünket,
aki befogadja és megáldja a gyermekeket.

Éppen ezért

  • megszentelt életet élünk: követjük a Mestert evangéliumi radikalizmusban;
  • közösségben élünk: megéljük a testvériség örömét, amely Isten országának prófétai jele; közösségben vagyunk így az egyházzal és az emberiség egész családjával;
  • küldöttek vagyunk: a világiakkal együtt szolgálatunknak, a nevelésnek szenteljük magunkat.

Így valljuk meg egy új világba vetett reményünket, amelyet szeretnénk megosztani új, szerzetes és világi piarista testvéreinkkel.
Mária kezébe helyezzük életünket, mert
az ő anyai oltalma alatt alapították egykor rendünket.

 

Küldetésnyilatkozat (Missio)

Mi, piaristák, szerzetesek és világiak,
„az igazság munkatársai”
Kalazanci Szent Józsefhez hasonlóan úgy érezzük:
Krisztustól és az egyháztól küldetést kaptunk arra, hogy
a nevelés által evangelizáljunk.

A gyermekeknek és a fiataloknak,
különösen a szegényeknek,
kiskoruktól fogva az evangéliumot hirdetjük a nevelés által,
a hit és a műveltség – „a vallásos élet és a tudomány” – közötti egység megteremtése révén.
Így akarjuk az evangélium értékei szerint testvériességet teremtve
megújítani az egyházat, és átalakítani a társadalmat.

Küldetésünkhöz kaptuk
Istentől származó karizmánkat,
történelmünket, lelkiségünket és pedagógiánkat,
közösségben élő társainkat,
az iskolákat és más intézményeket.
Ezek révén jeleníthetjük meg
a tanító Jézust és egyházának anyai szeretetét a kicsinyek iránt.

 

A Piarista Rend Konstitúciója és Regulája (2019)