Resztoratív képzés

Resztoratív eszközök alkalmazása iskolai környezetben

40 órás tanfolyami tréning

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a tréning során a résztvevő ismerje meg a resztoratív gyakorlatok alkalmazási lehetőségeit elméleti ismeretek és saját élményű interaktív gyakorlatokon keresztül. A resztoratív szemlélet megismerésével és elsajátításával a résztvevő váljon képessé a konfliktuskezelés, közösségépítés hatékonyabb kezelésére gyermekekkel és felnőttekkel végzett pedagógiai munkájában egyaránt. Sajátítsa el a proaktív problémamegoldó, támogató és reaktív körök mechanizmusait, valamint a jóvátételi konferencia modell működését, mely az egészséges kapcsolatok kialakulását vagy helyreállítását, valamint a közösséghez tartozás élményét hivatott formálni, erősíteni.

A program tartalmának rövid ismertetése

A resztoratív szemlélet ismerete abban segíti a résztvevőket, hogy az iskolai élet különböző területein alkalmazzák a tréning során elsajátított elméleti és gyakorlati tudást, olyan kommunikációs és facilitálási készségek birtokában, amivel könnyebbé válik a konfliktuskezelés és a közösségépítés, gyermekekkel és felnőttekkel végzett munkában egyaránt.

A résztvevő a továbbképzésen elsősorban saját élményű gyakorlatok sorozatával találkozik trénig formában. A tréningben a következő két nagy terület kerül feldolgozásra:

 1. Resztoratív gyakorlatok alapjai
 • A konfliktusok alakulása, formái és a kezelés módjai. Észlelés, jelzés, esetkezelés és megelőzés.
 • A resztoratív szemlélet pszichológiai háttere
 • Erőszakmentes kommunikáció, szociális fegyelmezési séma és a „fair eljárás”
 • A resztoratív szemlélet modelljei: affektív kérdezési mód, proaktív technikák és a konfliktusok eszkalálodására adott válaszok ismertetése
 • Önreflexió és a saját gyakorlatra vonatkozó tanulságok megbeszélése
 1. Resztoratív facilitálás gyakorlata és alkalmazása iskolai környezetben
 • Áldozatok és elkövetők szükségletei (kiscsoportos megbeszélés és reflexió). A facilitátor előkészítő tevékenysége (páros gyakorlás)
 • Reaktív körök és proaktív körök gyakorlása (kis és nagy csoportos keretek között). A tapasztalatok, tanulságok megbeszélése.
 • A helyreállító modellek alkalmazása az oktatásban és nevelésben különös tekintettel a tanár-diák, diák-diák konfliktusokra (a tréner és a résztvevők által hozott esetek elemzése mentén)
 • Reaktív körök kiscsoportos facilitálása és megbeszélés
 • Konferencia modell kipróbálása szerepjátékban. Páros facilitáció és megbeszélés.
 • Hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények, implementációs modellek megbeszélése. Lezárás és visszajelzés.

A képzés a tapasztalati tanulás elveit követve a fenti tematikai elemek egy-egy csoportfoglalkozás keretében saját élményű tréning és interaktív előadás formájában kerülnek megvalósításra.

Az ellenőrzés, értékelés módja, gyakorisága, a tanúsítvány kiadásának feltételei (Az ismeretek számonkérésének módja, a továbbképzés végére teljesítendő feladat):

2-4 oldalból álló reflexiós levél elkészítése írásban a képzés befejezését követő 14 napon belül, melyben integráltan jelenik meg az átadott elméleti ismeret, és a személyes viszonyulás, ill. tréningbeli tapasztalat.

A reflexiós levél elkészítésével kapcsolatban a résztvevőnek választási lehetősége van az alábbi 2 téma közül:

 1. a) Mutasson be egy proaktív körmódszert, készítsen forgatókönyvet hozzá a tréningen szerzett saját élményű tapasztalatai alapján.

Az utóbbi összetevőket hasonlítsa össze a gyakorlaton szerzett tapasztalataival és korábbi viszonyulásával. A dolgozatban érvényesüljenek a résztvevő személyes vonatkozásai abban a tekintetben, hogy a tréning hatására miért látja másképp a pozitív, támogató közösségi légkör kialakításának lehetőségeit?

 1. b) Mutasson be egy reaktív körmódszert, készítsen forgatókönyvet hozzá a tréningen szerzett saját élményű tapasztalatai alapján.

Az utóbbi összetevőket hasonlítsa össze a gyakorlaton szerzett tapasztalataival és korábbi viszonyulásával. A dolgozatban érvényesüljenek a résztvevő személyes vonatkozásai abban a tekintetben, hogy a tréning hatására miért látja másképp a közösségre visszaható légkör kialakításának lehetőségeit?

Az értékelés szempontjai: A reflexiós levélben helyesen, pontosan használja az új fogalmakat, megjelennek benne a tréningen megismert hatékony módszerek alkalmazhatóságára vonatkozó reflexiók.

Összességében megszerezhető minősítések: megfelelt/nem felelt meg

Megfelelt: Elkészíti és prezentálja a minimum 2 oldalas reflexiós levelet, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteinek értő felhasználásával.

Nem felelt meg: Nem készíti el a minimum 2 oldalas reflexiós levelet, és/vagy nem megfelelően használja a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit. Minimum részvétel a továbbképzésen az összóraszám 100 %-a.

Az előírt tartalmi követelmények

A továbbképzés végére a résztvevő legyen képes (tanulási eredmény alapú kompetencia leírás szerint):

Tudás:

 • Ismeri és érti a resztoratív szemlélet és eljárások elméleti hátterét, modelljeit, technikáit.
 • Ismeri és érti a konfliktus eszkalációjának folyamatát és a resztoratív válaszok által nyújtott lehetőségeket.
 • Ismeri a resztoratív eljárások alkalmazási lehetőségeit, módjait.

Attitűd:

 • Érzékeny a resztoratív igazságosság iránti igényekre, a resztoratív szemléletre.
 • Érzékeny az áldozatok, elkövetők és közösségek szükségleteire
 • Nyitott a resztoratív eljárások által adott lehetőségek iránt
 • Elfogadja a resztoratív alapelveket.

Képesség:

 • Legyen képes megkülönböztetni a károkozásra adott retributív és resztoratív válaszokat.
 • Legyen képes felismerni, felmérni a kárhelyrehozás és a kapcsolat újraépítése iránti igényeket egyéni és csoportos szinteken.
 • Legyen képes facilitálni a proaktív és reaktív resztoratív köröket.

A jelentkezés feltételei

 • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; -; A köznevelési intézmény munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképzettségek
 • megelőző szakmai gyakorlat: nem releváns
 • egyéb, éspedig: nem releváns

A továbbképzés időbeni megszervezése: 5 teljes képzési nap az igények/oktató(k) által ütemezve

 

Kapcsolódó hírek

Összes hír