Stratégiai célok 2019-2023 között

A Piarista Rend Magyar Tartományának vezetése a káptalani jövőterv alapján a 2019-2023 közötti káptalani ciklusra stratégiai célrendszert alkotott:

 

A stratégiai célrendszerben a pedagógiához kapcsolódó célkitűzések az alábbiak:

Megújult, korszerű piarista iskola

A Piarista Rend Magyar Tartománya 2019 tavaszán megtartott káptalanján azt a határozatot hozta, hogy „merészen gondoljuk újra a piarista iskolát”. A helyi reflexió és káptalani folyamat hatására mind a szerzetesek, mind az intézmények vezető testületei egyértelműen kifejezték azon meggyőződésüket, hogy mélyreható változtatásokra van szükség.

Az igazgatók és a tartományi felelősök hittel, bátorsággal, szeretettel meghívást fogalmaztak a piarista intézményekben dolgozó munkatársak és önmaguk felé.

“Mi, magyar piaristák, szerzetesek és világiak, abba a nagy munkába szeretnénk hát belevágni, hogy Kalazanciushoz hasonlóan merészen, az idők jeleire, a mai társadalomra és a mai gyerekek igényeire és szükségeire figyelve újragondoljuk nevelési tevékenységünket, pedagógiánkat, pasztorációnkat, mindazt, amivel a mai és holnapi gyerekeket szeretnénk segíteni, hogy „egész életük alakulása boldog legyen”. A káptalan jövőterve alapján elkészítettük a tartomány stratégiai tervét, melynek egyik fő tartó pillére egész nevelői szolgálatunk, pedagógiánk és pasztorális tevékenységünk megújítása. A 2019-es piarista pedagógiai napokat ennek a nagy megújító tevékenység kezdő eseményének szánjuk. Szeretnénk új szövetséget kötni Kalazanciussal: az ő diákok iránti bölcs szeretetével és pedagógiai tabukat nem ismerő merészségével kívánunk a mai és holnapi kornak megfelelő piarista intézményt kialakítani. Nem fordítunk hátat történelmünknek, sőt, büszkék vagyunk hagyományainkra. Mégis azt érezzük: az idők jelein, a mai fiatalok hangján, igényein és szükségén keresztül az innovációra, a megújulásra kér bennünket az Úr.”

(A teljes szöveg itt olvasható.)

A Piarista Szolgálat Generálisi Titkársága 2019 májusában állította össze ezt a kritériumrendszert annak érdekében, hogy a piarista intézményekben az oktatás-nevelés megújítása szerte a világon a piarista identitással összhangban történjen.

Ebben a ciklusban pedagógiai stratégiai célunk, hogy folyamatot és változásvezetési programot indítunk a piarista pedagógia megújítására.

Biztonságos iskola

A Piarista Rend 2009-ben megtartott 46. egyetemes káptalanának a piarista iskola arculatáról szóló második nyilatkozata az alábbiakat tartalmazza a tanulókról való gondoskodásról és a tanulók védelméről:

„a) Korunkban általánosnak nevezhető a fenyegetés, az erőszak, az agresszivitás és az intolerancia életérzése. Ez a fizikai, szexuális, szellemi, pszichés, etikai és vallási erőszakban ténylegesen megmutatkozik. A piarista iskola célul tűzi ki a biztonságot ezeken a területeken, hogy a diák harmóniában növekedjék a környezetével, és képes legyen elsajátítani a béke kultúráját. A belső béke biztosítása, amelyben társai és tanárai egyaránt segítségére vannak a diáknak, valamint a pszichológusok és a pedagógusok tanácsadó támogatása a piarista iskola alapvető jellemzőihez tartozik. Ezen felül intézményi szinten garantáljuk a kiskorúak védelmét.

  1. b) Az iskolai élet e sajátosságáért nem csupán az iskola vezetése felelős. Az iskolai közösséghez tartozó minden személy és intézmény kötelessége erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy megfelelő környezetet alakítsanak ki, és hogy a tanulókban erősítsék azt az érzést, hogy gondoskodnak róluk és védelem alatt állnak.”

A fentiek szellemiségében, a tartományfőnökség kezdeményezésére 2017 nyarától kezdődően szakértők bevonásával előkészítő tevékenység kezdődött, melynek során a munkacsoportba felkért munkatársak értelmezték a „biztonságos piarista iskola” fogalmát, meghatározták azokat a feladatokat, amelyek lehetővé teszik a tanulókról való gondoskodást, a tanulók és a nevelésükben-oktatásukban közreműködő pedagógusok és más alkalmazottak védelmét egyaránt. Azt az intézményt tekintjük biztonságosnak, amely megteremti és fenntartja a benne tanulók és dolgozók harmonikus fejlődésének lehetőségét.”

Ebben a ciklusban pedagógiai stratégiai célunk, hogy  megszilárdítsuk és működtessük a biztonságos iskola struktúráját és kultúráját.

Személyes törődés

Célunk a minden egyes egyénre, gyerekekre, fiatalra és felnőtre való odafigyelés, mely hozzásegíti az intézményeinkben, a nevelési közösségünkben lévőket ahhoz, hogy személy szerint szeretve és tisztelve érezzék magukat, miközben az összes elérhető eszközzel igyekszünk támogatni átfogó – fizikális, értelmi-érzelmi, szociális és lelki – fejlődésüket.

A piarista identitás része, így a piarista pedagógia  egésze kísérői szemléletű. Minden piarista intézményben dolgozó munkatárs arra kap meghívást, hogy Jézus és Kalazancius példája és tanítása szerint a rábízott gyermekek, fiatalok – vagy éppenséggel felnőttek – kísérője legyen személyes fejlődésük útján. Hogy mindenki mondhassa: “Van emberem.”

Ebben a ciklusban stratégiai célunk, hogy erősítsük és fejlesszük a személyes kísérés intézményes formáit.

Társadalmi felelősségvállalás

Kalazancius nyomán identitásunk része a nevelés révén társadalmi hatás elérése. Tevékenységünk céljának elérése érdekében segítjük a gyerekeket és fiatalokat annak felismerésében, hogy egyéni valóságukon túl a társadalomban is élnek, és így elkötelezzék magukat az evangélium szellemében egy igazságosabb és testvériesebb világ építése mellett. Fontos, hogy a nevelői közösség tagjai ismerjék a helyi egyház és a civil társadalom tevékenységeit, programjait; konstruktívan reagáljanak javaslataikra és kezdeményezéseikre; erőfeszítéseket tegyenek, hogy megértsék szükségleteiket, és erőforrásaik mértékében gondoskodjanak is azokról.

Ebben a ciklusban pedagógiai stratégiai célunk, hogy intézményeink és közösségeink piarista karizmánkat képviselve, arról tanúságot téve aktívan bekapcsolódjanak a helyi társadalom és egyház életébe.

„Különösen a szegények”

Sok mindent mondhatunk és kell is mondanunk a “piarista nevelővel” kapcsolatban, fontos, hogy világosan körülírjuk alakját – hogy tehát megfogalmazzuk, milyen nevelőnek is szükséges lennünk. Ám ez soha nem sikerülhet, ha nem vesszük figyelembe azt, amit Kalazancius a gyermekei számára kívánt, illetve azt, hogy ő hogyan értelmezte a piaristák nevelői hivatását: a piarista rend megújulása és az alapítási karizmához való hűség a szegények tanítására irányuló lelkületre történő odafigyelésen keresztül valósul meg.

Négy évszázados múltunk és a nagy társadalmi előrehaladás ellenére még mindig mély társadalmi megosztottság húzódik az emberek között, és a gyerekek nem jutnak egyforma tanulási lehetőségekhez. A harmadik évezred elején a piarista rend arra törekszik, hogy iskoláinak középpontjában ismét a szegény, sebezhető gyerekek álljanak. Napjainkban ez kétségkívül nagy kihívást jelent számunkra – sok helyütt az emberek a piarista iskolák hallatán nem a szegény gyerekek nevelésére gondolnak. Mi, piaristák arra kaptunk meghívást, hogy a még mindig fennálló társadalmi különbségek megszüntetéséért tegyünk iskoláinkban, illetve iskoláink által – az igazságosságra, az együttműködésre, a befogadásra neveléssel, az inklúzióval, megkülönböztetett odaadással a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekre, a kirekesztettekre, .

Ebben a ciklusban pedagógiai stratégiai célunk, hogy intézményeinkben felülvizsgáljuk és továbbfejlesszük a szegények befogadásának lehetőségeit, a közösségeinkben megjelenő különböző társadalmi rétegeket – beleértve magunkat, kollégáinkat, családjainkat – személyesen találkoztassuk a szegénységgel, és minden intézményünk a szegénységet helyezze a Tevékeny Szeretet Iskolájának fókuszába.