Piarista munkatársak integráló-megújító képzése – BePIPA

A Piarista Rend Magyar Tartománya felnőttképzési programja

1. A képzési program célja és filozófiája

A szerzeteseknek és világiaknak a gyermekek és fiatalok javát szolgáló közös útja régre nyúlik vissza a piarista iskolákban. Maga Kalazancius is, mielőtt a páli kongregációt megalapította volna, világiakkal és papokkal működtette római iskoláit. A „Kegyes Iskolák” pedig tevékenységük kibontakozása során, adott pillanatban szintén bevonták a világiakat a munkájukba, akik a nevelés szolgálatában mindig fontos szerepet játszottak mind a rend iskoláiban, mind az iskolán kívüli tevékenységekben. 

Ez a szempont azután különös jelentőségre tett szert a II. Vatikáni Zsinat után. Angel Ruiz piarista generális 1983-ban, a piarista egyházi közösségekről írt levelében így fogalmaz: „Ehhez el kell fogadni azt, amit már sokszor elmondtam: a piarista karizma nemcsak a piaristáké. Nem a piarista rend tulajdona, hanem Isten népéé, amelyben vannak és lesznek a piaristákon kívül olyan különböző korú férfiak és nők, akik rendelkeznek a fiatalok evangelizálásának karizmájával vagy hivatásával. (…)  A Lélek akkor és ott fúj, ahol akar. Ugyanaz a Lélek ajándékozza a kalazanciusi karizmát a piarista szerzeteseknek, amely azzal másokat, világiakat és papokat is megajándékoz.”

(Angel Ruiz Isla, Piarista egyházi közösségek. Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest 2012, 49. o.)

A Generálisi Kongregáció direktóriuma megfogalmazza azt a négy formát, ahogyan világiak kapcsolódhatnak a piarista világ életébe:

 • Együttműködés: olyan személyek, akik valamilyen módon együttműködnek egy piarista intézmény életével; nyíltan és pozitívan viszonyulnak a piarista küldetéshez, emberileg ösztönzők és a nevelés szempontjából hatékonyak.
 • Bekapcsolódás a megosztott küldetés csapataiba és folyamataiba: olyan személyek, akik hívő és elkötelezett választás alapján, miután időt szántak a piaristák megismerésére és a velük való munkára, továbbá részt vettek képzési folyamataikban, látható módon kívánnak kapcsolódni a területi egység piarista küldetéséhez, mely befogadja őket.
 • Karizmatikus integráció: olyan személyek, akik egy képzési folyamat, egy személyes és közösségi tisztázási folyamat, továbbá a rend általi befogadás után a piarista testvériségben való részvétel által élik meg a kalazanciusi karizmát (lelkiség, küldetés és testvéri élet).
 • Karizmatikus és jogi integráció (a világi piaristák): olyan személyek, akik a testvériségen belül élik meg a piarista karizmát, és világi identitásukat megőrizve jogi elköteleződés formájában kapcsolódnak a rendhez. Mindezt tisztázási folyamat, jelentkezés és a rend általi elfogadás előzi meg.

A frissen felvett munkatársak integráló képzését a piarista intézményeket hivatásuk végzésének helyeként választó, velünk közös szolgálatba lépő azon szerzetes és világi munkatársak számára alkottuk meg, akik két (illetve az intézményvezető egyedi döntése szerint konkrét kollégákra vonatkozóan akár több) éven belül érkeztek hozzánk. 

A szervezetbe való belépés egy új munkatárs csatlakozásakor nem egyszeri aktus – valójában széleskörű események sorozatának összessége. E folyamatot egyszerre szükséges a kolléga személyes élete és a szervezet szempontjából egyaránt figyelembe venni, és egyfajta szocializációnak tekinteni. E lépéseken keresztül az új munkatársak „külsősökből részesedetté” válnak. Az integráció folyamatában a csatlakozók tudást, képességeket, attitűdöket és viselkedési normákat sajátítanak el, melyek segítségével immár érzésben és tudásban egyaránt beilleszkedett munkatársként tevékenykedhetnek. 

Lényeges ugyanakkor, hogy minden újonnan érkező ember a munkaközösséget formáló ajándék – megváltoztatja azt, ahova érkezik, mely tehát onnantól kezdve nem lesz a régi. A szocializációs folyamat emiatt inkább egyfajta közös (bele)tanulás egy új életbe.

A beilleszkedés támogatott folyamatát Talya N. Bauer, a portlandi állami egyetem professzora az alábbi dimenziókra osztja:

 • Megfelelőség (az eredetiben „Compliance”)
 • Tisztázás (az eredetiben „Clarification”)
 • Kultúra (az eredetiben „Culture”)
 • Kapcsolat (az eredetiben „Connection”)

A Megfelelőség dimenziója a munkatársaknak a szervezet alapvető jogi, illetve egyéb (pl. a piaristaságból eredő) követelményeire és szabályaira vonatkozó informálását tartalmazza. Az új belépő megkapja azokat az alapvető információkat és eszközöket, melyek a munkavégzéshez szükségesek, illetve a helyiek megismertetik vele azt a keretrendszert, melyben a munkáját fogja végezni. A Tisztázás arról szól, hogy az alkalmazottak tisztába kerülnek munkakörükkel, felelősségükkel. Hozzáférnek a feladatokkal kapcsolatos kompetenciákhoz, megértik-megtanulják a szervezet sajátos kommunikációs módjait és szóhasználatát. A Kultúra szintje a szervezet formális és informális értékeit, normáit, szokásait hivatott megismertetni. Fontos, hogy az új munkatárs érezze a támogatást a kezdeti időszakban annak érdekében, hogy mihamarabb megtalálja a helyét. A negyedik és egyben talán leglényegesebb elem a Kapcsolat, a szervezet tagjai között meglévő szakmai és személyes kapcsolatok dimenziója. Ezt a négy kategóriát egy sikeres beilleszkedési folyamat szükséges építőelemeinek is tekinthetjük (Bauer, 2010).

Egyéves képzésünk célkitűzése, hogy a fenti dimenziókat és folyamatokat helyi és tartományi szinten módszeresen, összefogottan támogassa. Ugyanakkor ez csak támogatás: a szocializációnak számos olyan eleme van, amiket nem tud (azaz képzési programként nem képes), illetve nem szeretne (mert nem ilyen formában érdemes) szolgálni.

2. A képzés íve 

A BePIPA egy tanévet ölel fel. A képzésben helyi és tartományi szakaszok váltakoznak, összesen hat, az alábbi rendben:

 • Helyi (jelenléti) szakasz:
   • az adott tanév helyi tanulócsoportjának megszervezése
   • első találkozás, ismerkedés a programmal 
   • szerződéskötés a tanulási folyamatra
 • Tartományi képzés: 
   • a résztvevők közös és személyes találkozása (a helyszín szervezés alatt)
   • meghatározott tanulási tartalmak és formák (lásd a 6. fejezetet)
 • Helyi (jelenléti) képzési szakasz: 
  • munka közben (folyamatba ágyazott tanulás)
  • meghatározott tanulási tartalmak és formák (lásd a 6. fejezetet)
 • Tartományi képzés: 
   • a résztvevők közös és személyes találkozása (a helyszín szervezés alatt)
   • meghatározott tanulási tartalmak és formák (lásd a 6. fejezetet)
 • Helyi (jelenléti) záró szakasz:
   • a tanulási folyamat lezárása
   • visszajelzések
 • A képzési program online közösségi befejezése:
  • tartományi online alkalom
  • a kurzus zárása a képzőkkel, a vezetői csapatok tagjaival és a mentorokkal

3. A képzés tartományi és helyi felelősségi rendszere

 • A BePIPA a PRMT tanulói szerződéshez kötött felnőttképzési programja, melyre a résztvevők a Piarista Fenntartó Központon keresztül az alábbi linken jelentkeznek:
  BePIPA regisztrációs lap
 • A program felelősségi rendszere kettős: tartományi és helyi szintű.
  • Tartományi szint:
   • A program vezetője a megosztott küldetésért felelős tartományi megbízott.
   • A megvalósítás felelőse a Piarista Fenntartó Központ.
  • Helyi (jelenléti) felelősségi szint: 
   • A legfőbb helyi felelős a BePIPA team: az intézményvezető, a BePIPA mentor(ok), illetve a jelenléti koordinátor (amennyiben van) munkaközössége.
   • Minden BePIPA mentor megbízási szerződéssel dolgozik; fő felelőssége a képzésben részt vevő helyi munkatársak kísérése. A mentor a jelenléthez kapcsolódik, munkaköri profilja és leírása rögzíti kompetenciáit (lásd külön dokumentumban).

4. A képzés teljesítésének követelményei és feltételei 

A BePIPA képzés május 15-ig zárul; eddig a dátumig a Moodle-ban az alábbiak gyűlnek össze:

 1. a tanév során a képzési elemekhez (lásd a 7. fejezetben) kapcsolódó elektronikus naplóbejegyzések
 2. havi önreflexiós naplóbejegyzések
 3. tanév végi mentori visszajelzés
 4. esetleges egyéb tartalmak

A képzés teljesítésének részvételhez kötött feltételei:

Feltételezzük, hogy a résztvevők a képzés egész időtartamára szóló elköteleződéssel érkeznek. A részvétellel kapcsolatos megakadást a kurzustag első körben a mentornak jelezheti, és a helyi felelős csapattal tisztázza.

A portfólió leadását és a képzés elvégzését követően a hatályos 2013. évi LXXVII. törvény Felnőttképzési törvény alapján a Rend tanúsítványt állít ki.

5. A képzés által megcélzott tanulási eredmények

 

Dimenziók

       

(1) Kereszténység

Képesség 

Tudás 

Attitűd 

Autonómia-felelősség

Nevelve evangelizálni

Elhelyezi/belefoglalja magát az evangelizációba, amelynek legerősebb piarista karaktere az igazságkeresés. (vö.: emberkép)

Olyan evangelizációs fogalma van, ami ezt a tágasságot megadja.

Törekszik arra, hogy a saját pedagógiai munkáját és az iskola munkáját küldetésben élje és ennek szempontjából értékelje.

Hozzájárulásával felelősséget vállal az iskola evangelizációs projektjeiért. Tanúságot tesz, amikor a saját igazságkeresésében megszólítódik.

Piarista egyházi közösség

Megérti, mi az egyházhoz való viszonya, hol van ő ebben.

A piarista rend hogyan része az egyháznak, karizmacentrikus egyházkép, modalitások.

Megengedi, hogy a piarista egyházi közösség hasson rá, erre rákérdez, vizsgálja.

„Úgy viselkedik, azt mondja, ahol és amiben van.” 

Elköteleződik ebben.

Emmausz

Az Emmauszban levő elmélkedéseket és evangéliumot kapcsolatba tudja hozni saját életével.

Ismeri az Emmausz felépítését, a benne megnevezett módszereket és imádságokat. 

Érdeklődve fordul az evangélium szövegéhez – élethelyzeteiben; igazságkeresésében. Keresi az alkalmazás lehetőségeit a rábízott személyek és csoportok folyamataiban is.

Elmélkedések vezetésében, beszélgetéseket vállalásában, imádságok tartásában részt vesz. 

(2) Piarista nevelés

Képesség 

Tudás 

Attitűd 

Autonómia-felelősség

Szegénység, szegény gyerekek

Azonosítja a környezetében lévő szegénységet.

Tisztában van a szegénység különféle piarista fogalmaival. Tisztában van a gyermekszegénységgel kapcsolatos legalapvetőbb adatokkal. 

Törekszik arra, hogy a felismert szegénység orvoslására társakat keressen, felelősségét és küldetését megosztja: csapatban dolgozik, nem magányos harcos akar lenni.

A felismert szegénységet szóvá teszi, felelősen beviszi a nevelői közösségbe.

Identitás, identitáselemek, emberkép

Az identitáselemek alapján képes a saját tevékenységére és intézményének valóságára reflektálni.

Tisztában van a piarista identitáselemekkel, az emberképpel és a tartomány küldetésnyilatkozatával.

Vállalja, hogy ezek alapján formálja pedagógiai munkáját.

Másokkal együttműködve alakítja saját és az intézmény pedagógiájának piarista jellegét.

A piarista nevelési projekt eszközei

Megérti, hol van a helye a piarista projektben.

Ismeri és érti a piarista jelenlét ábráját (formális, informális, nonformális nevelés, piarista keresztény közösség)

A projekt más területeinek felelőseivel együttműködésre törekszik a teljes projekt megvalósításán.

A rábízottak érdekében a teljes projekt eszköztárából keresi a megoldást.

Emberi méltóság, biztonságos iskola kultúrája 

Személyes hatására reflektál és ezzel kapcsolatban visszajelzést fogad (360 fokos). Felismeri a méltatlan helyzeteket és tesz azok gyógyulásáért.

Ismeri a BITT rendszert, a visszaélések formáit, a bitt.piarista.hu portált.

Jellemzi a személy tisztelete, a partneri viszony, a másik felhatalmazása.

Elvállalja méltánytalan viselkedésének következményeit. 

Önállóan kezdeményez gyógyítási folyamatokat.

Tartományi stratégia és pedagógiai rendszer

Működését a tartományi stratégia alapján képes tervezni és értékelni – azt viszonyítási pontként tudja használni.

Ismeri a tartományi stratégia elemeit.

Nyitott az értékelésre, önértékelésre.

A rendszer hatással bíró tagjaként gondolkodik magáról és működéséről.

Helyi pedagógiai rendszer

Stratégiai gondolkodásra, közös stratégiaalkotásra képes. Ehhez a gondolkodáshoz tudja használni ismereteit a tartományi stratégiáról.

Ismeri a helyi pedagógiai rendszer elemeit.

Nyitott az értékelésre és önértékelésre. 

Bátran tesz javaslatokat, véleményét megosztja.

(3) Szervezetünk

Képesség 

Tudás 

Attitűd 

Autonómia-felelősség

Rendtörténet

Összefüggéseket lát a történelem és a rend története, a társadalom alakulása és küldetésünk megvalósulásának formálódása között.

Ismeri a magyar provincia történetének legalapvetőbb részeit: megtelepedés; első helyszínek; pesti alapítás, helyi iskolájának, rendházának alapítása; államosítás, rendszerváltozás; új alapítások; nevek.

Nyitott arra, hogy megismerje – közel engedi magához a rend történeti valóságát.

Felelősséget vállal érte: “így kaptam, mostantól az enyém is, holnap már én is a rend múltjának része leszek”.

Technikai bevezetés az intézménybe és a tartományba (fizikai és virtuális tudástár)

Képes rendszerként szemlélni és jellemezni a rendet, annak szervezetét, működési szintjeit, méretét, kapcsolódásait.

Ismeri az egyetemes rend, a magyar tartomány alapvető mérőszámait (jelenlétek, szervezetek, városok, gyerekek, munkatársak, vagyon stb.)

Kész rá, hogy a rendi szervezetben virtuálisan és fizikailag szabadon, bátran mozogjon.

Saját közegéért, más jelenlétekért és a teljes rendszerért egyaránt felelősséget vállal, azt magáénak tudja.


6. A képzés fő tartalmi elemei

 • A BePIPA folyamatba ágyazott továbbképzés (lásd pl.: ). Igaz rá, hogy személyközpontú, az egyén tudásához, képességeihez illeszkedik, önfejlesztésre épül, mentor támogatja, aki részt is vesz a pedagógiai folyamatban, és az önértékelés és önreflexió fontos az egyéni fejlődés során. 
 • A képzés tervezett időtartama tanévenként 120 (azaz munkahetenként megközelítőleg 3) dokumentált óra, a munkaidő részeként. Az alap óraszám természetesen fakultatív elemekkel szabadon kiegészíthető.
 • A képzés négy dimenzióban érthető meg:
  • a tanulási eredmények 11 témájában (lásd az 5. fejezetet)
  • a képzés havi ciklikusságában (lásd a 7. fejezetet)
  • a helyi (jelenléti) és tartományi tevékenységekben (lásd a 7. fejezetet)
  •  az állandó tartalmi elemek rendszerében (lásd a következő pontot)
 • A jelenléti képzési szakasz állandó tanulási tevékenységei

A BePIPA kurzustag tervezetten élményeket szerez, ezekről helyi vagy országos BePIPA résztvevőkkel havonta legalább egyszer beszélget, illetve tanulására havonta írásban reflektál. A négy állandó tanulási elem:

 • szövegek egyéni befogadó tapasztalása: reflektív olvasás/megtekintés/meghallgatás
 • csoportos/közösségi eseményen történő részvétel és reflexió
 • havi egyéni reflexiós írás elkészítése és rögzítése
 • havi jelenléti BePIPA klubon való részvétel
 • A BePIPA-ra járó kolléga emellett fakultatívan részt vehet
  • mentori fogadóórán
  • intervíziós csoportban (folyamatként)
  • szabadon választott eseményeken
 • A BePIPA képzésben részt vevő munkatárs tanulmányi előrehaladását a Moodle rendszer, az ebben rögzített lépések és napló támogatja.
 • A képzés részletesebb tartalmi tervét a 7. fejezet foglalja össze.

Bízunk benne, hogy képzési programunkkal személyesen és jelenléti szinten egyaránt hasznos ismeretekkel gazdagodnak. 

Ugyanakkor egy képzésfejlesztési folyamat kipróbálásánál vagyunk: emiatt az első évfolyamot társfejlesztői szerepe is hívjuk, akik tapasztalataik és értékelésük mentén tevőlegesen járulhatnak hozzá a tovább-alakításhoz.

7. A képzés tartalmi rendje

A képzéssel kapcsolatos kérdéseket az alábbi címre lehet küldeni: felnottkepzes@piarista.hu

Kapcsolódó hírek

Összes hír