Imanap a fiatal piaristákért – szeptember 26.

fiatal_piaristakert4

Szeptember 26-án a Piarista Rend, a Piarista Testvériség és mindazok, akik Kalazancius fiaiként és lányaiként élnek és dolgoznak a Kegyes Iskolák keretében, imanapot tartunk az összes fiatalért, akik az Úr hívását követve kezdeti képzésüket töltik a piarista rendben, és arra készülnek, hogy „olyan piaristák legyenek, amilyenekre szükségünk van”, olyan szerzetesek, akikre a gyermekek és fiatalok várnak szerte a világon.

Ez az „imanap a fiatal piaristákért”, melyet a Generális Kongregáció a Le Joola hajó 2002. szeptember 26-i elsüllyedésének évfordulóján, az öt szenegáli fiatal prenovícius halálának évfordulóján vezetett be, nagyon fontos számunkra, és a hivatás ajándékáért érzett mély hálával éljük meg. Hogy mindenki felidézhesse őket, emlékeztetlek benneteket annak az öt fiatalembernek a nevére, akik az említett hajón épp Dakarba utaztak, hogy megkezdjék prenoviciátusukat, és akikért szintén imádkozunk ezen a napon, az Atyával való végleges találkozásuk huszadik évfordulóján: Ernest, Richard, Anathole, Henry és André.

A kezdeti képzésben lévő fiataljainkért való imádkozás mindannyiunkat elkötelez, mert tudjuk, hogy képzésük folyamata azok tanúságtételétől is függ, akik fogadják őket és velük együtt járnak. Konstitúciónk ezt egyértelműen kifejezi: „Mindazokat, akik a Szentlélek indíttatására életformánk és apostolkodásunk vágyától hajtva hozzánk jönnek, szívesen fogadjuk a piarista családba, és főként az életvitelünkben megmutatkozó örömről tanúságot téve igyekszünk őket abba belegyökereztetni. Segítségükre is vagyunk, hogy meghívásukra mindenkor őszintén és nemes lélekkel válaszoljanak (104. pont).”

Imádkozzunk mindannyiukért hálás bizalommal és elkötelezett reménnyel!

Mennyei Atyánk, ma mindazokért a fiatalokért imádkozunk hozzád, akik piarista képzési idejüket töltik a rend tartományaiban. Szeretnénk eléd hozni s bemutatni neked mindnyájukat, egyenként. Te jobban tudod, mi az, amit megélnek, s amire szükségük van. Kérünk, add meg nekik, amiről tudod, hogy hasznos hivatásukban való növekedésükhöz, s ahhoz, hogy piarista életükben igazán boldogok legyenek.

Atyánk, tedd képessé őket a piarista hivatás kincsének felfedezésére, és hogy olyan értékes gyöngyként vigyázzanak rá, amely mellett minden más eltörpül. Add, hogy vágyjanak maradéktalanul követni Jézust, hogy ő életük középpontjává váljon, és az is maradjon örökre. Hogy tudják gondozni ezt az első szeretetüket, ezt az okot, amelyből kifolyólag úgy döntöttek – nem kérdések nélkül –, hogy mindent elhagynak az egyetlen igazán szükségesért. Kérünk, add meg nekik, hogy olyan hiteles és lényeget érintő piarista tapasztalatra tegyenek szert, amely napról napra erősebbé teszi ezt az első szeretetet, hogy ez váljon az egyetlen szeretetté, olyanná, amely növekszik szegénység, tiszta és engedelmes életükben.

Urunk, add meg nekik, hogy törődjenek személyiségfejlődésükkel, és növekedjen hitelességük, áttetszőségük, imaéletük, bátorságuk és tanúságtételük. Add, hogy néven tudják nevezni, amit éppen megélnek, és dolgozzanak azon, hogy megértsék azt Isten igéjének fényénél, hogy meg tudják osztani kísérőikkel, bele tudják kapcsolni minden eucharisztikus ünneplésbe, és kezedbe tudják helyezni, annak tudatában, hogy egyedül te tudsz választ adni, és minden egyes napon a te kezedből kapják a hivatás ajándékát.

Urunk, segítsd őket, hogy felfedezzék Kalazanciust mint minden piarista példaképét, aki alázatos teljességben élte meg piarista hivatását. Tanulják meg tőle a feltétel nélküli odaadást a gyerekeknek és a fiataloknak, különösképpen a szegényeknek, azután a nevelés és oktatás értékét, a piarista rend – s benne minden testvér –iránti szeretetet, a szolgálatkészséget küldetésünk területén, a közösség melletti elkötelezettséget és a mindennapi élet megszentelő értékét. Rendkívüli atyát adtál nekik és nekünk. Segíts, hogy tudjanak és tudjunk tanulni tőle!

Kérünk, Uram, add meg nekik a hivatásukhoz való hűség nagy adományát, azon hűségét, amely az intenzív élet, a munka, a közösségi élet, az egyéni erőforrások és a bizalommal teli imádság gyümölcse. Urunk, tedd képessé őket, hogy teljes piarista életet éljenek, érezzék magukat felelősnek rendünk fejlődéséért, és új, gazdag perspektívákat nyissanak piarista életünk és küldetésünk előtt.

Add meg, Urunk, mindnyájuknak, hogy ajándéknak tartsanak minden egyes napot, annak erőfeszítéseivel és történéseivel együtt. Add, hogy fel tudják ismerni: csak ha hűségesek a kicsiben, akkor tudnak majd hűségesek lenni, amikor valami nagyot kérsz majd tőlük. Add, hogy meg tudják becsülni közösségüket, tanulmányaikat, oktató, nevelő és lelkipásztori munkájukat, élettervüket, napi imájukat, mindennapi kenyerüket, mindazokat az embereket, akiket útjukra vezérelsz, és add, hogy megtanulják észrevenni mindebben –szüntelenül hálásan – a te jelenlétedet.

Urunk, viseld gondját mindnyájuknak abban az élethelyzetben, amelyben most vannak. Akit kétségek gyötörnek, segítsd, hogy pontosan meg tudja fogalmazni kérdéseit; aki biztonsággal járja élete útját, igazi biztonságát egyedül nálad találja meg. Annak, aki mostanság lépett véglegesen a piarista szerzetesi élet útjára, adj olyan rendtársakat, akik tanúsítják: minden életkorban lehetséges megélni, amire vágyunk. Azt, aki noviciátusát tölti, tedd szerelmessé egy olyan hivatásba, amely megkívánja tőle, hogy lénye mélyére hatoljon, s onnan belülről építkezve tudja odaadni életét. Annak, aki leteszi vagy megújítja egyszerű fogadalmait, segíts megérteni, hogy ki az, akinek odaszenteli magát, és melyik az az ország, amelynek építésére odaadja életét, s hogy ezt minden egyes nap újra tudja kezdeni. Annak, akit felszentelnek, add, hogy Kalazanciuséhoz hasonló stílusban tudja megélni papságát, örökre hűen a kapott ajándékhoz, a kicsinyeket szolgálva, a fiatalok között élve, a szegényeket helyezve első helyre. Urunk, add meg mindnyájuknak, amire szükségük van ahhoz, hogy olyan piaristákká váljanak, amilyenekre te vágysz, és amilyeneket a gyerekek és fiatalok várnak.

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked értük és egyenként mindnyájukért. De már azokért is, akik majd hívásodat követve a piarista rendbe érkeznek. Tedd őket egészen piaristákká! Minket pedig segíts, hogy tudjuk kísérni őket, s így építsük továbbra is a Kegyes Iskolák rendjét, Kalazanci Szent József közösségét. Ámen.

Részlet Pedro Aguado generális atya erre az imanapra írt leveléből.

 

A világ fiatal piarista szerzetesnövendékei közül 161 fő aspiráns (olyan jelöltek, akik komolyan gondolkodnak a szerzetes élet megkezdésén), 56 fő novícius (újonc idejét töltő szerzetes) és 295 fő tanulmányait folytató, egyszerű fogadalmas szerzetes. Közülük magyar rendtartomány tagja egy jelölt, egy novícius és négy egyszerű fogadalmas piarista.