Jövőtervezés és hálaadás – Véget ért a Piarista Rend Magyar Tartományának káptalanja

A jövőtervi irányok elfogadásával és hálaadó szentmisével fejezte be munkáját március 4-én a Piarista Rend Magyar Tartományának káptalanja.

Az új tartományfőnök és asszisztenseinek megválasztása után a káptalan plenáris üléseken és bizottsági formában a jövőtervezéssel folytatta munkáját. A káptalan elnökletét a rendi szabályok és hagyományok szerint már az új tartományfőnök, Zsódi Viktor vette át.

A sok felmerülő szempont közül a teljesség igénye nélkül emelünk ki néhányat. A jövőtervi irányok részletesebb lebontását és ismertetését az új tartományi vezetés dolgozza ki részleteiben a következő hónapokban és segíti a következő négy évben végrehajtásukat a rendtartomány közösségeiben és intézményeiben.

A közösségi élet témájában a 48. egyetemes káptalan irányvonalait követve nagy súlyt kapott Krisztus központi szerepe közösségi életünkben. Kiemelt fontosságú az imaélet közösségi- és egyéni segítése, a közösségi döntések imádságos megkülönböztetési módszere, de többek között megjelent az idős rendtársakról való gondoskodás kérdése, a különböző életszakaszokban élő rendtagok erősebb segítése és a piarista szerzetesi identitás mélyítése is. A korábbi határozatokat folytatva hangsúlyos a házfőnökök szerepének kiemelése a helyi közösségek és jelenlétek életében.

Szintén a 48. egyetemes káptalan megfogalmazása nyomán kereste a káptalan a választ, hogy milyen „piaristára van szükség” a mai korban, milyen kihívások érik a rendet és intézményeit, és a piarista identitás milyen elemeit kell elmélyíteni, megerősíteni, hogy ezekre válaszolni tudjunk. A piarista identitás keresésében és felfedezésében fontos tartományi, helyi és egyéni szinten is beszélgetni, közösen keresni a válaszokat. Az identitás fontos eleme Kalazanci Szent József személye, de a saját provinciai múltunkra való visszatekintés, valamint a világiakkal való együttműködés és karizmamegosztás is a küldetésben. 

A gazdaság és fenntarthatóság témakörében többek között a bevételek és kiadások optimalizálása, a megfelelő kontrolling rendszerek további kiépítése, a tartományi és rendházi költségvetéstervezés és elszámolások további struktúrálása, a működést segítő mintadokumentumok és képzések szerepe kapott nagyobb hangsúlyt.

Külön nagy témakörként jelent meg a humán fenntarthatóság kérdése, ahol fontosnak tartotta a káptalan többek között a szerzetesközösségek és helyi intézmények együttműködésének elmélyítését, a szerzetesek munkaköreinek tisztázását, rendszerezését, a szerzetesek erős jelenlétét a hivatásgondozás területén. Megjelenik a jövőtervi irányok között, hogy tovább kell keresni a tanárutánpótlás, valamint az együttműködés lehetőségeit, a világi kollégák érezhető megbecsülésének módjait.

A küldetésünk és annak intézményi és nonformális megjelenési területeinek kérdéskörében többek között az intézményhálózat, beiskolázás vizsgálata, felmérése, valamint a kollégiumok, különleges törődést kívánó diákok témakörei jelentek meg, de kiemelt figyelmet kapott a pasztorális terület módszeres vizsgálatának és tervezésének igénye is, valamint az intézményi struktúrákon átívelő piarista jelenléti működés elmélyítése. A gyermekvédelem és a biztonságos iskola szemléletének elmélyítése ismét megerősített irányvonala a következő négy évnek. A káptalani atyák ismételten elköteleződést vállaltak és tartományi és helyi szintű programokat kezdeményeztek a szegény gyerekek szolgálatának területén.

Zsódi Viktor tartományfőnök a káptalant lezáró beszédében kiemelte, a teljes időt átfogó piarista iskola ma is a minőségi nevelés elérésének egyik legjobb eszköze, amely „a jóra vezet és serkent… és amelynek eszközei a képzettség és lelkiség, az erkölcsök és a jómodor, az Isten és a világ nyújtotta világosság” – idézte Kalazanci Szent Józsefet.

A káptalan végén a jelenlévő szerzetesek köszönetet mondtak Szakál Ádám leköszönő tartományfőnöknek, hogy vállalva a vezetés felelősségét, teljes erővel küzdött a rendért, hű szolgájaként Krisztusnak és Kalazancius atyánknak.

Az egyhetes káptalan záró miséjét a káptalan legfiatalabb örökfogadalmas tagja, Szabó Dániel celebrálta, hálát adva a káptalani együttlétért és annak eredményeiért. Vass Bálint prédikációjában kiemelte, hogy Jézust követve nem az önmagunkból kiinduló elvárásokra, hanem a szeretettel áthatott követelményekre, hívásra kell alapoznunk a jövőterv munkálását a következő négy évben. Jézus hozzáállása, amellyel az ellenség szeretetét hirdeti, felülmúlja az emberi gondolkodás szintjét. Ez az Isteni szeretet segíthet minket a piarista közösségben.

A káptalani atyák a közös ebéd után hazatértek szolgálataik helyszíneire, az új tartományi kongregáció pedig elkezdi munkáját a magyarországi piarista küldetés támogatására, a jövőterv kibontakoztatására.

Köszönjük a mátraverebély-szentkúti ferences atyák és munkatársaik szeretetteljes vendéglátását!

Szakál Ádám M.