Közlemény a piarista óvodákba történő beiratkozásról

Közlemény a 2023/2024-es nevelési évre a piarista óvodákba történő beiratkozásról.

A piarista óvodák – mind a hédervári lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező gyermekek kötelező felvételét biztosító hédervári óvodánk, mind a kötelező felvételi körzettel nem rendelkező piarista óvodák (Kecskemét és Nagykanizsa) – 2023. április 24-ig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételét biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat elsősorban elektronikus úton vagy postán várják az intézmények.

A gyermekek 2023/2024-es nevelési évre (2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.) történő személyes beíratására az óvodák székhelyén, az alábbi időpontokban teremtünk lehetőséget.

Kérjük, hogy a beíratáskor vigyék magukkal a gyermeket is.

Hédervári Napsugár Óvoda

9178 Hédervár, Árpád u. 9.; óvodavezető: Tóthné Göndöcs Annamária
E-mail: ovoda@movar.piarista.hu, Telefon: +36 30 786-9755
Hédervári Napsugár Óvoda honlapja

április 27. (14.00 – 16.30)
április 28. (8.00 – 12.00)

Hédervári óvodanyitogató: 2023. április 13., 9.30 órától

 

Kecskeméti Óvoda

6000 Kecskemét, Czollner tér 3-5.; óvodavezető: Szabó Krisztina
E-mail: ovoda@kecskemet.piarista.hu, Telefon: +36 30 239-3808
Kecskeméti Óvoda honlapja

április 25. (8.00 – 15.00)
április 26. (10.00 – 17.00)

 

Nagykanizsai Boldog Donáti Celesztina Óvoda

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.; óvodavezető: Titz Eszter
E-mail: ovoda@nagykanizsa.piarista.hu,; Telefon: +36 30 394 9218
Nagykanizsai Boldog Donáti Celesztina Óvoda honlapja

április 25. (7.30 – 17.00)
április 26. (7.30 – 17.00)

Kérjük a szülőket, hogy ha a jelzett időpontok nem megfelelőek a beíratásra, akkor más lehetséges időpontról telefonon egyeztessenek az óvoda vezetőjével.

Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik 3. életévüket 2023. augusztus 31-ig töltik be, és még nem jártak óvodába[1].

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik a 2023/2024-es nevelési év során lesznek 3 évesek: szabad férőhely esetén lehetővé tesszük azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a 3. életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik.

Valamennyi piarista óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági bizonyítvány (TAJ kártya),
  • sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői vélemény,
  • nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodását igazoló okmány.

Az intézmény igazgatója – az óvodavezető javaslata alapján – a gyermek óvodába történő felvételéről legkésőbb

május 24-ig dönt,

és erről írásban – kérés esetén elektronikus úton is – értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvoda fenntartójának (Piarista Rend Magyar Tartománya; Zsódi Viktor Sch.P. tartományfőnök, 1052 Budapest, Piarista köz 1.) címzett, és a tanugy@piarista.hu e-mail címre megküldött, érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

A beiratkozással kapcsolatos további információk, szándéknyilatkozat és jelentkezési lap az intézmények honlapján találhatóak vagy közvetlenül kérhető az óvodavezetőtől.

Budapest, 2023. március 24.

Zsódi Viktor Sch.P.
tartományfőnök
s.k.

 

[1] A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. (Nkt. 8.§ (2) bek.)