Új kuratórium segíti a Piarista Alapítvány munkáját

A Piarista Alapítvány kuratóriuma 5 évente újul meg. A most indult ciklusban új tagok segítik majd az Alapítvány munkáját. A Kuratórium elkötelezett abban, hogy folytassa és erősítse a piarista intézmények támogatását, hozzájárulva küldetésük, a nevelés általi evangelizáció megvalósításához.

Ennek érdekében az Alapítvány forrásszervezéssel segíti az intézményi és tartományi szintű projektek megvalósulását. A piarista küldetés minél tágabb megismertetése érdekében az Alapítvány szemléletformáló kampányokat indít és építi a kapcsolatot az öregdiákokkal, valamint a piarista küldetés iránt érdeklődőkkel.
Az új kuratórium készen áll arra, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatokat, erősítse a nevelésben és evangelizáció területén tett erőfeszítéseket, és továbbra is aktív támogatója legyen a piarista közösség és hagyományok építésének.
 
Az új kuratórium bemutatkozása előtt szeretnénk megköszönni az előző kuratórium sok éves munkáját, amellyel hatékonyan segítették a ránk bízott fiatalok támogatását.
 
A Piarista Alapítvány Kuratóriumának elnöke:
 
Kormos Zoltán
„A budapesti Piarista Gimnáziumban végzetem, történelem-latin szakos tanárként több mint két évtizede ott tanítok, illetve 2004 óta a Gimnázium tanügyigazgatási ügyekkel foglalkozó igazgatóhelyettesként vagyok jelen.
Inspiráló kihívást jelent, hogy tantárgyaimat közel hozzam a ma Diáksága számára: szeretném, ha látnák, hogy a múlt és annak emlékei nem valami avitt, idejétmúlt kövületek, hanem érdekes és életünket, emberségünket meghatározó rendszerek. Ennek során részt vehettem a Digitális Mintaiskola programban és a programhoz kötődő konferenciákon rendszeresen tartottam előadásokat, bemutatókat. A szaktárgyaimhoz készült tankönyvek szerzőcsapatába bekerülve kollégáimmal együtt azon igyekeztünk, hogy az elkészülő könyvek az érthetőséget és az érdeklődés felkeltését szolgálják.
Megtisztelő, hogy immár a Piarista Alapítvány szolgálatát is segíthetem: remélem, munkánk találkozik majd az Alapítók és az Adakozók szándékával.”
 
A Pairsta Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
 
Lobmayer Imre Sch.P. 
„1980-ban érettségiztem a budapesti Piarista Gimnáziumban, és mindjárt jelentkeztem a rendbe, mivel a papi pályára már korábban is gondoltam, és a piarista szerzetes pap-tanári életforma vonzó lett számomra. Matematika, fizika és kémia tanári diplomát szereztem, de később hittant és technikát is tanítottam. Hat éven keresztül a pesti Piarban tanítottam. Ezután Vácra kaptam helyezést, hogy az ottani szerzetesnövendékek (novíciusok) lelki képzése legyen a legfőbb feladatom. A váci Piarban nem csak tanítottam, hanem sok diáklelkigyakolatot is vezettem. 
Kb. 10 év óta érzek belső indításokat arra, hogy a legszegényebb gyerekek felé fordulva végezzem a piarista szolgálatot.  Augusztusban el is tudtam indulni ebben az irányban, mivel elöljáróm Sátoraljaújhelyre helyezett, ahol két másik piarista szerzetestársammal és világi munkatársakkal együtt  egy tanodát működtetünk, ahol délutánonként 14 és 17 óra között segítünk főleg roma gyerekeknek a tanulásban, képességeik egyéb irányú fejlődésében és Jézus örömhírének meghallásában. Ezen kívül van egy középiskolai kollégiumunk is, amelyben jelentős számban vannak hátrányos helyzetűek. Őket is igyekszünk segíteni.
Kuratóriumi tagként is legfőbb feladatomnak érzem a hátrányos helyzetűek szolgálatát.”
 
Horváthné Stumm Zsóka
„Hosszú és kalandos út vezetett a piaristákkal való találkozásomig, amiben több mint húsz évvel ezelőtt először szülőként voltam jelen. Örökre hálás leszek Nyeste Pál piarista atyának, a váci Piarista Gimnázium akkori igazgatójának, aki idehívott. Immár a tizenkilencedik tanévemet kezdhettem meg matematika-testnevelés szakos tanárként, a negyediket igazgatóhelyettesként.
A Piarista Rend Magyar Tartományának küldetésnyilatkozatát olvasva remélem, hogy a rám bízott feladatokban, köztük most már az Alapítvány kuratóriumi tagjaként, szerzetesi és világi kollégákkal karöltve, egymást támogatva helyt tudok állni, s hozzá tudok járulni az egyház megújításához és a társadalom átalakításához.”
 
 
 
Szabó Gábor Sch.P.
„2009-ben érettségiztem a kecskeméti Piarista Gimnáziumban, majd beléptem a piarista rendbe. Szerzetesnövendékként teológiai, majd biológia–kémia szakos középiskolai tanári oklevelet szereztem. 2017 őszén tettem ünnepélyes fogadalmat, 2018 tavaszán szenteltek pappá. 2018–2021 között a budapesti Piarista Gimnáziumban tanítottam. 2019 nyarán Nagykanizsára helyeztek, ahol a piarista gimnázium tanára, kollégiumi nevelőtanára és az iskola lelkipásztori felelőse vagyok.
Piarista paptanárként életem két alappillére, amelyek nap mint nap lelkesítenek és megtartanak: a szentmise és a tanóra.
Bízom benne, hogy alapítványi munkámmal is rendem több évszázados küldetését tudom szolgálni.”
 
 
Nagy Mariann
„Nagy Mariann vagyok, angol-kémia szakos tanár, mentálhigiénés szakember, osztályfőnök. 2006 óta dolgozom a Szegedi Piarista Iskolában egy remek tanári csapat tagjaként. Kiemelten fontos számomra a közösség, a kapcsolatok, ezt élem meg a tanítási órákon is, ahol az együttalkotás élménye az, ami inspirál. Nagyon fontos számomra még iskolánk mentálhigiénés munkacsoportja, ahol az iskola egészééért végzünk munkát, tervezzük és sokszor meg is valósítjuk a különböző foglalkozásokat, programokat, ezáltal építve egy olyan iskolát, ahol a cél az, hogy egyre inkább örömben és biztonságban teljenek a napjaink.
Nagy megtiszteltetés számomra a kuratóriumi tagság, mert egy olyan szolgálatnak látom, ahol lehetőségem van szintén egy kiváló csapat tagjaként, egy más szinten tenni a ránkbízottakért, Kalazancius atyánk nyomdokain járva.”
 
Köszönjük támogatóinknak, hogy továbbra is együtt szolgálhatjuk a piarista közösséget!